NL

FR

EN

Een dringende, belangrijke zending?
Reken op Euro-Sprinters!

Disclaimer

 

Juridische informatie en privacybeleid

 

Algemeen

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.eurosprinters.com. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Euro-Sprinters nv. Door het gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Euro-Sprinters nv of derden toe. Het is verboden zonder uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van Euro-Sprinters nv de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Persoonsgegevens

 

Euro-Sprinters nv verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Euro-Sprinters nv toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Euro-Sprinters nv met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Euro-Sprinters nv contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

 

Euro-Sprinters nv kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Euro-Sprinters nv website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

 

Cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

 

Niet toegestaan gebruik van de website

 

U verbindt zich er onder meer toe:

 

• De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.

• Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.

• De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).

• De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

• De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming aan Euro-Sprinters nv te vragen, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.

 

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Euro-Sprinters nv of derden, verbindt u zich ertoe Euro-Sprinters nv of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Euro-Sprinters nv of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

 

 

Aansprakelijkheid

 

Informatie op de website

 

De informatie, software, producten en diensten ('informatie') die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Euro-Sprinters nv staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Euro-Sprinters nv is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Euro-Sprinters nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

 

Links naar andere websites

 

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Euro-Sprinters nv heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Euro-Sprinters nv houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

 

Adviezen via de website

 

Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Euro-Sprinters nv hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient altijd een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

 

Paswoorden en beveiligde delen van de site

 

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website (bv. om transporten te boeken). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Als u dergelijk paswoord hebt ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Euro-Sprinters nv onmiddellijk in te lichten als één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf of als u dergelijk paswoord hebt ontvangen van een partij verschillend van Euro-Sprinters nv.

Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Als Euro-Sprinters nv reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de website in gevaar is, kan Euro-Sprinters nv uw paswoord wijzigen. (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

 

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

E-mail

 

De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele eigendomsrechten beschermde informatie bevatten.

Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde.

De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten.

Euro- Sprinters nv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium. Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk die van Euro-Sprinters nv weer.

Bijgevolg bindt dit e-mailbericht niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat.